Thứ 4, 26/8/2015 10:57 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “85 NĂM – VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG”

Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 – 2015, Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “85 năm – Vững bước dưới cờ Đảng” như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Làm rõ các căn cứ khoa học và giá trị thực tiễn 85 năm ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, quan điểm, đường lối của Đảng về cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; quan điểm về ngoại giao, an ninh, quốc phòng, giáo dục – đào tạo; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đới với lực lượng Công an nhân dân; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, học viên Công an nhân dân.

- Tạo cơ hội hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường với các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên các trường CAND phía Nam, cán bộ chiến sĩ hoạt động thực tiễn, giúp củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao lý tưởng và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

- Góp phần nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn LLCT, KHXH&NV, học viên nhà trường, từ đó hoàn thành tốt hơn công tác đào tạo được giao; từng bước góp phần xây dựng các nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường và cán bộ nghiên cứu của các đơn vị địa phương thu thập dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chủ đề chung

85 năm – Vững bước dưới cờ Đảng

Hội thảo sẽ tập trung đi vào những vấn đề chính sau đây: 

- Lịch sử 85 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục – đào tạo

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về ngoại giao

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh, quốc phòng

- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng Công an nhân dân

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở Đảng

- Tuổi trẻ Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Thời gian đăng ký và dự kiến hội thảo

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/11/2014 đến 30/12/2014.

- Dự kiến thời gian hội thảo:  Tháng 01/2015.

 3. Đối tượng tham gia dự hội thảo

- Ban Giám hiệu, lãnh đạo nhà trường;

- Đại biểu mời;

- Giảng viên Bộ môn LLCT, KHXH&NV;

- Đại diện học viên (3 học viên/lớp hệ Cao đẳng);

- Cán bộ, giảng viên nhà trường có quan tâm đến chủ đề của hội thảo;

- Đoàn TNCS HCM Trường Cao đẳng CSND II;

- Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương Công an phía Nam có quan tâm đến chủ đề của hội thảo.

4. Quy trình gửi bài viết tham dự hội thảo

- Giai đoạn 1: Các cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường và cán bộ Công an các đơn vị, địa phương có bài viết gửi tham dự hội thảo (gọi tắt là tác giả/nhóm tác giả) gửi toàn văn bài viết về Ban Tổ chức hội thảo trước ngày 20/12/2014 (theo mẫu Phụ lục 1).

- Giai đoạn 2: Ban Tổ chức hội thảo sẽ tiến hành xét duyệt, lựa chọn và biên tập các bài viết đạt yêu cầu để đăng trong kỷ yếu hội thảo và lựa chọn một số bài viết để   báo cáo tại hội thảo. Ban Tổ chức sẽ thông báo đến tác giả/ nhóm tác giả có bài viết được chọn.

- Giai đoạn 3: Các tác giả/nhóm tác giả có bài viết được chọn báo cáo tại hội thảo chuẩn bị slide và gửi về cho Ban Tổ chức 05 ngày trước ngày hội thảo.

Lưu ý:

Gửi bản in trên giấy A4 và đính kèm theo đĩa CD lưu trữ: file Word; file hình ảnh (nếu có); file Powerpoint slide thuyết trình (đối với bài viết được chọn đăng trên kỷ yếu hội thảo và báo cáo tại hội thảo).

5. Địa chỉ nhận bài viết và đăng ký tham dự hội thảo

- Đăng ký bài viết tham dự hội thảo, gửi bài viết: Liên hệ đ/c Đinh Ngọc Hạnh, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học (Sđt: 0914356784).

- Đăng ký tham dự: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

- Địa điểm tổ chức hội thảo: Hội trường Trường Cao đẳng CSND II (Cơ sở 1) 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 113
Tất cả 3,369,474