Thứ 3, 27/10/2015 14:43 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: “Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo và vai trò của lực lượng Công an nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

     Mã số: SV.2014.T39.10

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Thị Thủy Chung, lớp: H02S - Chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Đặng Ngọc Trí, lớp: H02S - Tham gia đề tài

     + Lê Minh Nhật, lớp: H02S - Tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Thượng úy, Thạc sĩ Lê Thị Hồng

     2. Mục tiêu đề tài

      Phân tích làm rõ cơ sở hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo; các quan điểm của Đảng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo và qua đó góp phần nâng cao ý thức của toàn dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, làm rõ vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh đó đề xuất một số yêu cầu cơ bản nhằm tăng cường vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Trình bày và làm rõ được cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý hình thành quan điểm của Đảng ta về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay; góp phần phân tích và làm rõ căn cứ khoa học, giá trị thực tiễn của những quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay; góp phần làm sáng rõ vai trò, những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

     - Đánh giá được những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ đó đưa ra một số yêu cầu nhằm nâng cao hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; tài liệu tập hợp nguồn tư liệu tham khảo (nhất là những bằng chứng về chủ quyền biển đảo) phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập vấn đề này.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Xuất sắc”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Thị Thủy Chung, Đặng Ngọc Trí, Lê Minh Nhật (lớp: H02S). Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.                                                

     MỞ ĐẦU

     Chương 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦAVIỆT NAM

     1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

     1.1.1. Cơ sở lí luận

     1.1.2. Cơ sở pháp lý

     1.2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO

     1.2.1. Biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước

     1.2.2. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

     1.2.3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước

     1.2.4. Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng - an ninh để quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc

     1.2.5. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn liền với tăng cường quốc phòng - an ninh trên biển 

     1.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp nguồn lực trong nước với nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển

     1.2.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

     Chương 2. LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VỚI CÔNG CUỘC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VỚI VAI TRÒ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM

     2.1.1. Quan điểm của Đảng ta về vai trò của lực lượng Công an nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

     2.1.2. Quan điểm của Đảng ta về nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

     2.2. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TRONG THỜI GIAN QUA

     2.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo

     2.2.2. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo đạt được những kết quả quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế

     2.2.3. Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chất lượng, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền biển, đảo

     2.3. MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     KẾT LUẬN

 

     Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 227
Tất cả 3,450,438