Thứ 3, 27/10/2015 14:52 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     Tên đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam”

     - Mã số: SV.2014.T39.26

     - Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Diệu Hương, lớp: H02S

     - Người hướng dẫn: Trung tá, Tiến sĩ Trương Hoài Phương

     2. Mục tiêu đề tài

     Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam.

    Sinh viên thực hiện đề tài NCKH:  Nguyễn Thị Diệu Hương (lớp: H02S)

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     3. Đóng góp của đề tài

     - Góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam.

     - Trên cơ sở làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trên, liên hệ đến trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân  đối với phong trào bảo vệ an ninhTổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

 

Sinh viên thực hiện đề tài NCKH:  Nguyễn Thị Diệu Hương (lớp: H02S)

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.                                                

     MỞ ĐẦU    

     CHƯƠNG 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở VIỆT NAM 

     1.1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ - XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX VỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở VIỆT NAM

     1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

     1.1.2. Bối cảnh Thế giới cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX        

     1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở VIỆT NAM

     1.2.1. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam

     1.2.2. Tinh hoa văn hóa Thế giới

     1.2.3. Chủ nghĩa Mác - Lênin

     CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở VIỆT NAM VÀ LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     2.1. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

     2.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về quần chúng nhân dân

     2.1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh Tổ quốc

     2.2. TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Ở VIỆT NAM

     2.2.1. Quần chúng nhân dân là nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam

     2.2.2. Quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam

   2.3. TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN ĐỂ GÓP PHẦN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

     2.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

     2.3.2. Vận động quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc    

     2.3.3. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

     KẾT LUẬN

 

     Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 268
Tất cả 3,450,488