Thứ 2, 2/11/2015 21:47 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN HÀ PHAN THANH VỌNG - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Quan điểm của Đảng ta về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

     - Mã số: SV.2014.T39.04

     - Sinh viên thực hiện đề tài:

     + Hà Phan Thanh Vọng, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài;

     + Trần Đại Phong, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Võ Tấn Trinh, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Lê Tiến Đức, lớp: H02S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Trung tá, TS. Nguyễn Tốt

     2. Mục tiêu đề tài

     Làm sáng tỏ quan điểm của Đảng ta về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Phân tích và làm rõ những khái niệm cổ phần hoá, doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và những vấn đề đặt ra đối với quá trình của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

     - Phân tích và đánh giá tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước từ 1992 đến nay.

     - Phân tích một số giải pháp của Đảng để hoàn thiện quá trình cổ phần hóa và đảm bảo sự phát triển các doanh nghiệp Nhà nước được tốt hơn.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

 

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Hà Phan Thanh Vọng,

Trần Đại Phong, Lê Tiến Đức, Võ Tấn Trinh (lớp: H02S).

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

    Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 6 tiết.                                                

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

     1.1. Khái niệm, đặc điểm về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước   

     1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần

     1.1.3. Thực chất và tác dụng của việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     1.2. NỘI DUNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

     1.2.1. Lựa chọn đối tượng và hình thức tiến hành cổ phần hóa

     1.2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp

      1.2.3. Đối tượng mua cổ phần và những điều kiện để tiến hành cổ phần hóa

     1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

     1.3.1. Do yêu cầu đòi hỏi của quá trình xã hội hóa sản xuất trên thực tế thực tế

     1.3.2. Do yêu cầu phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

     1.3.3. Do sự thay đổi về vai trò của doanh nghiệp Nhà nước theo nền kinh tế  thị trường

     CHƯƠNG 2. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. Khái quát tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua

     2.1.1. Những thành tựu đạt được trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.1.2. Những hạn chế trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế

     2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.2.1. Mục tiêu của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.2.2. Quan điểm của Đảng ta về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.2.3. Chủ trương, định hướng của Đảng ta về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.3. Một số giải pháp củaa Đảng ta nhằm hoàn thiện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

     2.3.1. Về tư tưởng, quan điểm cổ phần hóa - nhận thức đúng đắn về cổ phần hóa và quyết tâm thực hiện cổ phần hóa để đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.3.2. Xây dựng môi trường pháp lý hoàn thiện cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

     2.3.3. Tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước phải đồng bộ

     2.3.4. Định lại giá đất và hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp

     2.3.5. Cổ phần hóa đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch đồng thời nắm bắt nhu cầu thị trường

     2.3.6. Chính sách ưu đãi đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 221
Tất cả 3,448,954