Thứ 2, 2/11/2015 21:56 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN LÊ TRỌNG NGUYỄN - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Đường lối của Đảng ta về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

     - Mã số: SV.2014.T39.02

     - Sinh viên thực hiện:

     + Lê Trọng Nguyễn, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Tô Thị Ngọc Hân, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Giang Văn Tấn, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Thành Phúc, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Hoàng Phúc, lớp: H02S - tham gia đề tài.

     - Người hướng dẫn: Đại tá, ThS. Đoàn Văn Thuận

     2. Mục tiêu đề tài

     Làm sáng tỏ đường lối của Đảng ta về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh mới của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Làm phong phú thêm lý luận và nhận thức về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

     - Làm rõ được đường lối của Đảng ta, từ đó có thể nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

     - Làm rõ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

     - Làm rõ mối quan hệ giữa việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức trong thời đại ngày nay.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Thành Phúc, Nguyễn Hoàng Phúc, Tô Thị Ngọc Hân, Giang Văn Tấn, Lê Trọng Nguyễn (lớp: H02S).

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 6 tiết.                                                 

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ  NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

     1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

     1.1.1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

     1.1.2. Khái niệm nền kinh tế tri thức

     1.2. TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI TRỨC

     1.3. NỘI DUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI KINH TẾ TRI THỨC

     1.3.1. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại

     1.3.2. Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế - xã hội

     1.3.3. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao

     1.3.4. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ

     CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI  PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

     2.1. TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

     2.1.1. Những thành tựu

     2.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

     2.2. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

     2.2.1. Quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

     2.2.2. Mục tiêu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

     2.3. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG TA VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.3.1. Nhiệm vụ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước Việt Nam trong  giai đoạn hiện nay

     2.3.2. Giải pháp để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 149
Tất cả 3,448,873