Thứ 2, 2/11/2015 22:2 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRỊNH KIM CƯỜNG - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Quá trình đổi mới tư duy Đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 tới nay

     - Mã số: SV.2014.T39.11

     - Sinh viên thực hiện:

     Trịnh Kim Cường, Lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài.

     - Người hướng dẫn: Thượng úy, ThS. Lê Thanh Đức

     2. Mục tiêu đề tài

     Phân tích, làm rõ hệ thống hóa lại quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến nay.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Hệ thống hóa cơ sở lý luận tư duy Đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ 1986 – nay qua các kỳ Đại hội Đảng.

     - Đưa ra những thành tựu Viêt Nam đạt được trong sự đổi mới tư duy Đối ngoại đối với các tổ chức khu vực và quốc tế.

     - Rút ra thành tựu, hạn chế và bài học từ sự đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

     - Khẳng định vai trò sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta  trong quá trình đổi mới tư duy đối ngoại

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

 

Sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Trịnh Kim Cường (lớp: H02S)

 

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 6 tiết.  

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐỐI NGOẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

     1.1. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -  LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ ĐỐI NGOẠI

      1.1.1. Quan điểm của chủ nhĩa Mác - Lênin về đối ngoại

      1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại

     1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỐI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

      1.2.1. Khái niệm chính sách đối ngoại, đổi mới tư duy đối ngoại

      1.2.2. Sự cần thiết phải đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

1.3. SƠ LƯỢC VỀ TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRƯỚC ĐỔI MỚI

       1.3.1. Bối cảnh trong nước và thế giới

       1.3.2. Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trước đổi mới

     CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY, THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

     2.1. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NHÀ NƯỚC TA TỪ TRƯỚC NĂM 1986 ĐẾN NAY

      2.1.1. Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1996

      2.1.2. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2006

      2.1.3. Giai đoạn từ năm 2006 tới nay

     2.2. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TỪ SỰ ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

      2.2.1. Thành tựu

      2.2.2. Hạn chế

     2.3. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 223
Tất cả 3,448,958