Thứ 2, 2/11/2015 22:16 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN PHI LUÂN - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, và sự vận dụng vào việc nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

     - Mã số: SV.2014.T39.01

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Phi Luân, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Nguyễn Thị Hải My, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Ngô Phương Lan, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Kiều Ngọc Dũng, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Phú Hoàng, lớp: H02S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại tá, ThS. Đoàn Văn Thuận

     2. Mục tiêu đề tài

     Phân tích, làm rõ những vấn đề cơ bản của “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính và sự vận dụng vào việc nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”. Từ đó, đưa ra một số biện  pháp cơ bản nhằm nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

     - Trên cơ sở làm sáng tỏ những những nội dung trên, liên hệ vận dụng vào việc nâng cao đạo đức, lối sống cho cán bộ,chiến sĩ Công an nhân dân. Từ đó nêu ra một số biện pháp cụ thể có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Xuất sắc”

 

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Phú Hoàng, Ngô Phương Lan, 

Nguyễn Phi Luân, Nguyễn Thị Hải My, Kiều Ngọc Dũng  (lớp: H02S).

     5. Kết cấu của đề tài

    Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 7 tiết.                                                

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH

     1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

     1.1.1. Chủ nghĩa yêu nước và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

     1.1.2. Sự kết tinh những tinh hoa văn hóa, giá trị đạo đức của phương Đông và phương Tây

     1.1.3. Quá trình học hỏi có nhận thức chân lý và vận dụng sáng tạo những giá trị đạo đức cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin

     1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN

     1.2.1. Thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam

     1.2.2. Thực tiễn phong trào cách mạng Thế giới

   1.3. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH

     1.3.1. Cần

     1.3.2 Kiệm

     1.3.3. Liêm

     1.3.4. Chính

     1.3.5. Mối quan hệ giữa Cần, Kiệm, Liêm, Chính

     CHƯƠNG II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC LỐI SÔNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

     2.2. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

     2.2.1. Hạn chế

     2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế

     2.3. TẦM QUAN TRONG VÀ NHỮNG YÊU CÂU ĐẶT RA CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC LỐI SÔNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.3.1. Tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính để nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

     2.3.2. Những yêu cầu đặt ra của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính để nâng cao đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

     2.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NĂNG CAO ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN

     2.4.1. Đẩy mạnh việc học tập và quán triệt nội dung Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

     2.4.2. Các tổ chức Công an phải tích cực giáo dục các nội dung Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

     2.4.3. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thực hiện tốt các nội dung Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 232
Tất cả 3,450,443