Thứ 3, 10/11/2015 9:48 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN ĐOÀN ANH VŨ - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

     - Mã số: SV.2014.T39.08

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Đoàn Anh Vũ, lớp: H01S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Lương Đình Phú, lớp: H01S - tham gia đề tài

     + Cao Xuân Hồng Ngọc, lớp: H01S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại úy, ThS. Lê Thị Quỳnh Trang

     2. Mục tiêu đề tài

    Làm rõ nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân và sự vân dụng của Đảng ta vào việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

     3. Đóng góp của đề tài

     Làm sáng tỏ nội dung khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; làm rõ một số vấn đề mang tính cấp thiết, những giá trị, độc đáo trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

     Nâng cao nhận thức của học viên các Trường Cảnh Sát Nhân Dân đối với tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Đoàn Anh Vũ, Cao Xuân Hồng Ngọc (Lớp: H01S).

     5. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 6 tiết.                                                

     LỜI MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     1.1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

     1.1.2. Những tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

     1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     1.2.1. Sự cần thiết cần phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc

     1.2.2. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

     1.2.3. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về tổ chức

     1.2.4. Trang bị vũ khí, phương tiện cho lực lượng Công an nhân dân

     CHƯƠNG 2. SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY  DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU, NỘI DUNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1.1. Tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

     2.1.2. Yêu cầu và nội dung cơ bản của xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện nay

     2.2. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

     2.2.1. Nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị cho lực lượng Công an nhân dân

     2.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân

     2.2.3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

     2.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

     2.3.1. Xây dựng bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, thiết thực

     2.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

     2.4. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     KẾT LUẬN

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 144
Tất cả 3,448,867