Thứ 3, 10/11/2015 10:32 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN NGỌC LÊ - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Quan điểm của Đảng ta về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

     - Mã số: SV.2014.T39.03

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Ngọc Lê, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Cấn Hoàng Lan Phương, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Lê Thị Minh, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Lê Hữu Đức, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Tấn Sang, lớp: H02S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Thiếu tá, TS. Nguyễn Tốt

     2. Mục tiêu đề tài

     Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Nghiên cứu một cách có hệ thống những khó khăn, vướng mắc về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở giai đoạn 1975 đến nay.

     - Phân tích, lãm rõ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

     - Phân tích những thành tựu, khó khăn và làm rõ một số định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015:

     Xếp loại: “Tốt”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Lê Hữu Đức, Cấn Hoàng Lan Phương, Nguyễn Ngọc Lê, Lê Hữu Minh, Nguyễn Tấn Sang (lớp: H02S).

 

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.                                           

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

     1.1. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

     1.2. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

    1.3. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

     CHƯƠNG 2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ CON ĐƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. NHỮNG THÀNH TỰU, KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRÊN CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

     2.1.1. Những thành tựu trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội

     2.1.2. Những khó khăn, vướng mắc trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

     2.1.3. Những vấn đề đặt ra cho con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

     2.2. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGUYÊN TẮC, BƯỚC ĐI, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

     2.2.1. Đặc điểm, nhiệm vụ về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

     2.2.2. Những định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp của Đảng ta thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

KẾT LUẬN

 

Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 238
Tất cả 3,448,987