Thứ 3, 10/11/2015 11:49 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN TẤN KHẨN - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng, chống thủ đoạn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch trong gian đoạn hiện nay

     - Mã số: SV.2014.T39.07

     - Sinh viên thực hiện:      

     + Nguyễn Tấn Khẩn, lớp: H01S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài         

     + Trần Nguyên Tuấn Anh, lớp: H01S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Lê Hồng Việt, lớp: H01S - tham gia đề tài

     + Chu Thế Duy, lớp: H01S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại úy, ThS. Lê Thị Quỳnh Trang

     2. Mục tiêu đề tài

     Làm rõ bản chất của thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống thủ đoạn này.

     3. Đóng góp của đề tài

     Góp phần làm rõ các nội dung khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lưc lượng vũ trang nhân dân.

     Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang để có thể đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh.

     Nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói riêng và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nói chung.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Trần Nguyên Tuấn Anh, Chu Thế Duy,

Nguyễn Tấn Khẩn, Nguyễn Lê Hồng Việt (lớp: H01S).

     5. Kết cấu của đề tài

    Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 4 tiết.                                              

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ THỦ ĐOẠN PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

     1.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

     1.1.1. Vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

     1.1.2. Bản chất của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

    1.2. THỦ ĐOẠN PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

     1.2.1. Thực chất thủ đoạn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

    1.2.2. Nội dung, hình thức thực hiện thủ đoạn phi chính trị hoá lực lượng vũ trang

     CHƯƠNG 2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

     2.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

     2.2. NỘI DUNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

     2.2.1. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân

     2.2.2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

     2.2.3. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện về mọi mặt góp phần đấu tranh phòng, chống thủ đoạn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 236
Tất cả 3,448,985