Thứ 6, 1/7/2022 21:34 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II

     Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Cao đẳng CSND II đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Vì vậy, cần thiết phải nâng cao hiểu biết, tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống và lòng tự hào dân tộc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
     Trên cơ sở đó, ngày 23/06/2022, Trường Cao đẳng CSND II đã ban hành Kế hoạch số 2272/KH-T10-P3 về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/05/2020 của Bộ Công an quy định công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Công an nhân dân, Công văn số 1934/X02-P4 ngày 17/07/2020 của Cục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 43. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên về quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, giữ vững ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, giáo viên tham gia giảng dạy và các hoạt động tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà trường.
     Công tác triển khai thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu:
- Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Các Khoa, Phòng, Trung tâm phải bám sát và tổ chức triển khai tích cực, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Nhà trường về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Công tác triển khai tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh phải được tiến hành toàn diện, thiết thực, hiệu quả.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
     Nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Nhà trường theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an.
- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy, học tập về kiến thức quốc phòng và an ninh theo yêu cầu của Bộ Công an.
- Rà soát, cử cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về giáo dục quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ Công an.
- Cử giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng và an ninh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
- Cung cấp số liệu, tài liệu, tư liệu có liên quan phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh khi có yêu cầu.
 - Tiến hành sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Định kỳ, báo cáo sơ kết 06 tháng, 01 năm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Tổng hợp, theo dõi danh sách cán bộ, giáo viên, đảng viên trong Nhà trường thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
- Phân công sĩ quan kiêm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 theo quy định của Bộ Công an.
- Phân công giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác về giáo dục quốc phòng và an ninh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
     Ngoài các nội dung trên, Nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đến cán bộ, chiến sĩ, học viên thông qua tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đơn vị, lớp học; gửi các giáo trình, tài liệu, cẩm nang được biên soạn đến cán bộ, chiến sĩ, học viên nghiên cứu, học tập; đăng các bài viết trên trang thông tin điện tử của Trường.
     Thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên, giáo viên kiêm nhiệm đối với các lớp bồi dưỡng; phục vụ việc kiểm tra của cấp trên về công tác này. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân để kịp thời khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tới.
Công Quận - P. QLĐT

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 205
Tất cả 5,709,167